Apr 12 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2011: Fondavgifterna fortsätter att stiga

Avgifterna på den svenska fondmarknaden steg under 2011, i linje med trenden de senaste åren. Antalet fonder har ökat kraftigt de senaste åren samtidigt som avgifterna på nystartade fonder är högre än på befintliga fonder. Det framgår av AMF Fonders avgiftsrapport 2011.

AMF har för femte året i rad undersökt hur avgiftsstrukturen på den svenska fondmarknaden har utvecklats. I år har undersökningen genomförts i samarbete med Morningstar vilket har utökat antalet undersökta fonder till över 2 300 fonder som är tillgängliga för svenska sparare. Nytt för i år är även att rapporten omfattar alternativa investeringar såsom hedgefonder, trygghets-/garantifonder, råvarufonder och konvertibler.

Årets rapport visar att de genomsnittliga avgifterna har stigit i alla fondkategorier sedan år 2005. För blandfonder, räntefonder samt alternativa investeringar har avgifterna stigit kraftigt under perioden. Inom aktiefonder, som utgör den största fondkategorin, ökade avgifterna drivet av de utländska fonderna. Generellt har utländska fonder väsentligt högre avgifter än motsvarande svenska fonder.

– Många nya fonder är mer komplexa och prissätts högre. Det gör att kunden ofta betalar höga avgifter för mer avancerade fondprodukter som inte nödvändigtvis ger bättre avkastning. Bland svenska aktiefonder kan man se en dämpad prisutveckling. Kunderna har dessutom placerat sitt sparande i svenska aktiefonder med lägre avgifter än genomsnittet. Den aktuella debatten om avgifter på finansiella tjänster kommer troligen göra fondsparare allt mer medvetna om hur höga avgifter slår på avkastningen över längre sparperioder, säger Anders Oscarsson, vd AMF Fonder.

Fondutbudet som är tillgängligt för svenska privatsparare har nästintill fördubblats sedan år 2005. Enbart under år 2011 tillkom netto 385 nya fonder. Inom samtliga kategorier hade nystartade fonder högre avgifter än nedlagda fonder under fjolåret.

Genomsnittliga avgifter per fondkategori (procent), per 31 december respektive år

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aktiefonder

1,52

1,53

1,55

1,56

1,55

1,54

1,55

Räntefonder

0,70

0,72

0,72

0,75

0,77

0,77

0,81

Blandfonder

1,09

1,09

1,13

1,14

1,19

1,20

1,26

Alternativa investeringar

0,95

1,01

1,06

1,14

1,27

1,28

1,34

Totalt

1,31

1,33

1,37

1,39

1,39

1,38

1,39

Underlaget är framtaget av Morningstar på uppdrag av AMF Fonder och omfattar 2 389 svenska och utländska fonder tillgängliga för svenska privatsparare och fonder som kan väljas för premiepension.

Läs den fullständiga rapporten här:
http://www.amf.se/Se-over-ditt-sparande/Vara-fonder/Faktablad-och-fondbestammelser/

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se
Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se