Apr 27 2015

AMFs kvartalsrapport januari-mars 2015:Stabilitet viktigt i en lågräntemiljö

AMF rapporterar en totalavkastning på 6,5 (2,2) procent och en solvensgrad på 206 (212) procent vid utgången av det första kvartalet 2015. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 9,1 procent och för de senaste tio åren 8,1 procent, mätt på rullande 12 månader.

  • Första kvartalet visar på fortsatt stabilitet och låga kostnader för AMF, vilket är en viktig förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra kunder en trygg och bra pension. Vår starka solvens blir än mer viktig i ett läge med låga räntor eftersom det ger oss större valmöjligheter i våra placeringar, säger Johan Sidenmark, vd AMF.
  • Fallande räntor, stigande aktiekurser och en starkare dollar har bidragit till en god avkastning. Det rådande ränteläget med minusränta i stora delar av Europa är ett unikt läge och ett tecken på att vi troligen kommer att se en mer modest avkastning framöver, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.

För traditionell försäkring uppgick förvaltningskostnadsprocenten till 0,13 (0,15) procent. Premieinkomsten uppgick till 11,2 (9,6) miljarder kronor. Ökningen beror på stort inflöde av nya kunder som tidigare sparat i bolag som inte längre är valbara. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 1,7 (1,7) miljarder kronor.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 115,2 (89,4) miljarder kronor. Värdetillväxt och inflöde av kapital från sparare bidrog till uppgången. Fondernas genomsnittliga rating hos Morningstar var 4 av 5 stjärnor vid utgången av kvartalet.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt cirka 552 miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-mars 2015 Jan-mars 2014
Totalavkastning (%) 6,5 2,2
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%)* 9,1 9,2
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%)* 8,1 7,2
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)** 0,13 0,15
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)** 0,03 0,03
Premieinkomst (Mkr)* *** 11 192 9 648
Solvensgrad (%)* **** 206 212
Koncernens totalresultat (Mkr)***** 21 758 4 698
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr)* 436 254 376 307
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr)* 115 204 89 383
Totalt förvaltat kapital (Mkr)* 552 135 466 010
* Per den 31 mars 2015 respektive 31 mars 2014.
** Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.
*** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 1,7 (1,7) miljarder kronor.
**** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
***** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) bidrog med -8,7 (-7,2) miljarder kronor till periodens resultat.

För frågor, kontakta: