Okt 23 2015

AMFs delårsrapport januari-september 2015: Fortsatt fokus på tjänstepensioner

Bilder

Johan SidenmarkPeder Hasslev

För perioden januari-september 2015 rapporterar AMF en totalavkastning på 2,6 (8,0) procent och en solvensgrad på 204 (207) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,3 procent och för de senaste tio åren 6,7 procent, mätt på rullande 12 månader.

– Vi har under året fortsatt vårt strategiska arbete med att fokusera på tjänstepensioner anpassade för de oengagerade kunderna. Vi har bland annat förenklat våra system så att utbetalningarna på närmare 1 miljard kronor per månad till cirka 750 000 pensionärer sker nu från ett system. Som kund hos AMF ska du även vara trygg med att dina pengar investeras ansvarsfullt, du ska inte behöva säga till om det själv. Ett viktigt steg i det arbetet är att vi sedan årsskiftet väljer bland de bolag som är bäst på hållbarhet och ansvarstagande inom sina respektive branscher, utan att ge avkall på att skapa god avkastning, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

– Låga räntor och nervösa börser har dämpat avkastningen under tredje kvartalet. Vi har under året ökat våra investeringar i fastigheter för att skapa högre framtida avkastning till en rimlig risk. I oktober har vi även investerat 3,5 miljarder kronor i brittisk vindkraft. En investering där vi anser att hållbarhet går hand i hand med god långsiktig avkastning, säger Peder Hasslev, kapitalförvaltningschef AMF.

Förvaltningskostnaden för traditionell försäkring uppgick till 0,13 (0,14) procent, mätt på rullande 12 månader, vilket är fortsatt bland de lägsta kostnaderna i branschen. Premieinkomsten för traditionell försäkring uppgick till 15,2 (13,5) miljarder kronor. Premieflödena ökade i vår kärnaffär, kollektivavtalad tjänstepension, till stor del på grund av ett inflöde av nya kunder som tidigare sparat i bolag som inte längre är valbara. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,7 (2,7) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 518 miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-sept 2015 Jan-sept 2014
Totalavkastning (%) 2,6 8,0
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%)* 7,3 7,8
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%)* 6,7 7,7
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)** 0,13 0,14
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)** 0,03 0,03
Premieinkomst (Mkr)* *** 15 194 13 535
Solvensgrad (%)* **** 204 207
Koncernens totalresultat (Mkr)***** 13 531 13 417
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr)* 412 733 391 929
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr)* 104 615 95 449
Totalt förvaltat kapital (Mkr)* 517 886 487 852

* Per den 30 september 2015 respektive 2014.
** Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.
*** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,7 (2,7) miljarder kronor.
**** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
***** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) bidrog med -0,9 (-20,0) miljarder kronor till periodens resultat.

Läs tidigare hel- och delårsrapporter på: www.amf.se/Om-AMF/Finansiell-information/

För frågor kontakta:
Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se