Mar 17 2016

AMFs årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2015: Fortsatt fokus på förbättringar för kund

AMFs förvaltningskostnad inom traditionell försäkring sjönk till 12 öre per förvaltade 100 kronor, vilket är bland de lägsta på marknaden. AMF har vidare fortsatt att utveckla arbetet med hållbarhet, bland annat inom kapitalförvaltningen som infört positiv screening och börjat mäta koldioxidavtrycket. Som tidigare publicerats uppgick totalavkastningen till 5,3 procent under 2015. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,5 procent och för de senaste tio åren 6,7 procent.

  • AMFs ambition är att alla kunder ska få bästa möjliga erbjudande oavsett om man gjort ett aktivt val eller inte. Därför är jag stolt över att vi under 2015 skapade en god avkastning och sänkte våra kostnader ytterligare. Eftersom all vinst går tillbaka till spararna och våra avgiftsintäkter var högre än driftskostnaderna återförde vi även 571 miljoner kronor till våra sparare. Men det finns mer att göra för att förbättra för våra kunder. Under 2016 kommer vi ha fullt fokus på vår strategi att alla de förbättringar som upphandlats inom kollektivavtalad tjänstepension genom åren även ska gälla på äldre försäkringar. Det möjliggör samtidigt stora avgiftssänkningar för våra kunder. Vi börjar med detta inom avtalsområde SAF-LO.

    Många av våra kunder har under sin tid hos oss på AMF sett sitt kapital växa kraftigt, vilket har lett till att vi har branschens högsta överskott med en solvensgrad på 211 procent. Det betyder att de garantier vi har ställt ut endast utgör en mindre del av många kunders pensionsutbetalningar. Vi ser därför nu över möjligheten att höja garantiinslaget för de kunder som mer än andra har bidragit till överskottet. Detta för att i linje med våra värderingar ständigt se till kundens behov av en god och trygg pension.

    Under året fortsatte vi även utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vi vill att hållbarhet ska genomsyra hela AMFs verksamhet och komma alla kunder till del, inte bara avse några enstaka produkter eller de kunder som gör aktiva val. Här tror vi att vi skiljer oss från många andra pensionsförvaltare, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Under året sjönk förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,12 (0,13) procent som en effekt av lägre kostnader och högre förvaltat kapital. Premieinkomsten för traditionell försäkring ökade med 11,0 procent till 16,2 (14,6) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 3,1 (3,1) miljarder kronor. AMFs solvensgrad steg till 211 (204) procent.

Inom hållbarhetområdet infördes positiv screening av hela AMFs innehav av utländska aktier i livbolaget. Det innebär att investeringar i första hand görs i de bolag i respektive bransch som har kommit längst i sitt hållbarhetsarbete. AMF har även börjat mäta koldioxidavtrycket för aktieinnehav inom såväl livbolaget som AMF Fonder och gick med i de internationella initiativen CDP (Carbon Disclosure Project) och Montréal Pledge. Båda initiativen syftar till att företag ska redovisa sitt koldioxidavtryck.

Inom AMF Fonder steg det förvaltade kapitalet till 111 (102) miljarder kronor. 10 av de 12 fonderna överträffade sina index och fondernas genomsnittliga rating hos Morningstar var 4,0 av 5,0 stjärnor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 527 (508) miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-dec 2015 Jan-dec 2014
Totalavkastning (%)* 5,3 12,7
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%)* 7,5 8,4
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%)* 6,7 7,7
Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (%)** 0,12 0,13
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)** 0,03 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)*** 16 243 14 633
Solvensgrad (%)* **** 211 204
Koncernens totalresultat (Mkr)***** 29 489 21 419
Förvaltat kapital, traditionell försäkring (Mkr)* 416 306 405 030
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr)* 110 527 102 378
Totalt förvaltat kapital (Mkr)* 527 386 507 912

* Per den 31 december 2015 respektive 2014.                                                                    

** Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.

*** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 3,1 (3,1) miljarder kronor.

**** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

***** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) bidrog med +3,2 (-29,7) miljarder kronor till periodens resultat.

Läs årsredovisningen i sin helhet på: www.amf.se/Om-AMF/Finansiell-information/

För frågor kontakta:
Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se