Aug 25 2016

AMF står stabilt på osäker marknad

AMF rapporterar en totalavkastning på 1,1 (4,1) procent för perioden januari-juni 2016. AMF har under halvåret ökat investeringarna i fastigheter och infrastruktur till 68 (44) miljarder kronor för att lägga grunden för en stabil avkastning i rådande lågränteläge. Tack vare långvarigt hög avkastning har AMF under perioden kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder inom avtalsområdet SAF-LO. Trots tilldelningen har AMF branschens högsta solvens på 178 (215) procent, vilket ger fortsatt gott handlingsutrymme i kapitalförvaltningen. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring sjönk under perioden till 12 (13) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen mätt på rullande 12 månader har under de senaste fem åren varit 7,4 procent, respektive 6,7 procent under de senaste tio åren.

– Halvåret har präglats av politisk och ekonomisk osäkerhet, turbulens på börsen och fortsatta räntefall. Våra samhällsinvesteringar i infrastruktur och fastigheter har levererat en god avkastning, och även räntor och utländska aktier har bidragit positivt till resultatet. AMF är en långsiktig investerare som står på solid finansiell grund, och jag är särskilt glad över att vår strategiska riskspridning tydligt visar sitt värde, det säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.

God avkastning från samhällsinvesteringar och fastigheter
AMF har de senaste åren framgångsrikt ökat investeringarna i olika former av samhällstillgångar som fastigheter och infrastruktur.

– Tack vare AMFs starka finansiella ställning, och den långsiktighet som ligger i AMFs uppdrag att förvalta de privatanställda arbetarnas pensioner, har vi goda möjligheter att göra den här formen av mer illikvida investeringar. Idag har vi med 68 miljarder investerade kronor störst andel bland pensionsbolagen. Det återspeglas positivt i halvårets resultat, och gör AMF bättre positionerat att möta utmaningarna i en fortsatt förväntat lågavkastande miljö, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Ett betydande arbete sker även för att utveckla och stärka befintliga tillgångar, såväl inom dotterbolaget AMF Fastigheter som inom andra bolag i vilka AMF har ett betydande inflytande. För tillfället pågår bland annat flera utvecklingsprojekt i Stockholm City, samt renoveringar och nybyggnationer av bostadsfastigheter runt om i Sverige.

Enhetliga villkor steg mot lägre kostnader och avgifter
Under våren har AMF informerat närmare 2,8 miljoner kunder inom avtalsområde SAF-LO om ett antal betydande villkorsförändringar som genomförs under hösten, som bland annat innebär att samtliga SAF-LO-kunder inom kort kommer att omfattas av de senaste och mest fördelaktiga försäkringsvillkoren. Efter de genomförda förändringarna kommer AMF kunna sänka sina redan låga avgifter med sammanlagt runt 300 miljoner kronor, något som för genomsnittsspararen inom avtalsområdet motsvarar en halvering av avgiften. Det innebär att AMF får Sveriges lägsta pensionsavgifter, med ett tak på maximalt 300 kronor. Samtidigt införs flytträtt på tidigare låst kapital, vilket omfattar cirka 100 miljarder kronor, och flexiblare uttagsregler.

AMF har för avsikt att genomföra motsvarande villkorsförändringar även för andra avtalsområden.

– Halvåret har präglats av att vårt långsiktiga arbete med att förbättra och förenkla för våra sparare gått in i ett intensivt skede. Eftersom AMF har fått förtroendet av LO och Svenskt Näringsliv att vara det bolag som förvaltar tjänstepensionerna för dem som väljer att inte själva göra ett aktivt val känner vi ett särskilt stort ansvar för att hela tiden se över våra kostnader, vårt utrymme att sänka avgifterna och våra möjligheter att genomföra förenklingar. Mot den bakgrunden är jag mycket glad över att vi nu under våren kunnat ta kontakt med våra kunder och berätta att vi i ett slag gör allt detta, att vi tar vårt ansvar som förvalsbolag och ser till att även de kunder som inte själva väljer att engagera sig får de bästa villkor vi har att erbjuda, och samtidigt Sveriges lägsta avgifter. Det gäller inte minst i ett osäkert ekonomiskt läge, säger Johan Sidenmark, vd AMF. 

Ett mer användarvänligt internetkontor
AMF strävar hela tiden efter att göra det enklare för bolagets kunder. Som ett led i detta har AMF under sommaren lanserat ett nytt internetkontor som ger spararna ännu bättre service, genom mer användarvänliga och tillgängliga lösningar. Det har bland annat blivit enklare att snabbt få en god bild av sitt samlade sparande i AMF, och enklare att få en omedelbar uppskattning om hur stor den egna pensionen kommer att bli.

Bättre trygghet genom stärkta garantier
För att skapa försäkringar med bättre balans mellan trygghet och möjlighet till avkastning fattade AMF under våren beslut om att tilldela drygt 20 miljarder kronor i garantier till kunder inom avtalsområde SAF-LO. Detta var möjligt tack vare AMFs mycket goda finansiella ställning, och innebar en stärkt trygghet för en betydande del av bolagets kunder. Beslutet bidrog till att AMFs solvens sjönk till 178 procent, vilket fortfarande är den högsta i branschen.

Höjda hållbarhetsambitioner hos AMF Fonder
AMFs grundinställning är att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Som förvalsbolag ska våra kunder känna sig trygga med att deras pensionspengar hanteras på ett ansvarsfullt sätt, även om de inte själva gör aktiva val. Vi tror dessutom att bolag som är framgångsrika inom hållbarhet har bättre förmåga att skapa långsiktigt god avkastning.

Under 2016 har AMF Fonder höjt sin hållbarhetsambition gällande utländska aktier i samtliga fonder genom att börja tillämpa ett nytt index, som omfattar de bolag som är bäst på hållbarhet. Sedan tidigare gör AMF, vad gäller utländska aktier, ett positivt urval och väljer bland de bolag som är bäst på hållbarhet inom respektive sektor. Fokusområden för hållbarhetsanalyserna är miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning.

Fortsatt höga premieinkomster
Under kvartalet uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,12 (0,13) procent. Premieinkomsten uppgick till 14,0 (14,0) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,2 (2,2) miljarder kronor. Resultatet uppgick till -7,7 (27,3) miljarder kronor, och förändringen förklaras främst av förändringar i diskonteringsräntan och lägre kapitalavkastning. AMFs solvensgrad sjönk till 178 (215) procent till följd av sjunkande marknadsräntor samt att 20,3 miljarder kronor avsatts till att höja garantierna för AMFs kunder inom Avtalsområde SAF-LO.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 108,7 (110,7) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 533 miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-juni 2016 Jan-juni 2015
Totalavkastning (%)* 1,1 4,1
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%)* 7,4 8,4
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%)* 6,7 7,2
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)** 0,12 0,13
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)** 0,03 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)*** 13 969 14 008
Solvensgrad (%)* **** 178 215
Koncernens totalresultat (Mkr)***** -7 746 27 326
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr)* 423 722 422 810
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr)* 108 749 110 674
Totalt förvaltat kapital (Mkr)* 533 078 534 144
* Per den 30 juni 2016 respektive 2015.
** Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.
*** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,2 (2,2) miljarder kronor.
**** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
***** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om -18,2 (5,6) miljarder kronor till periodens resultat.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se