Nov 18 2016

En av tio uppmanas gå i tidig pension

Vi förväntas arbeta tills vi är minst 65 år, en ambition som ofta krockar med attityden mot äldre i arbetslivet. Var tionde över 55 år anger att de har fått uppmaningen att gå i pension. Nära hälften (44 procent) av de tillfrågade känner någon som har gått i pension tidigare än de önskat, så kallad ofrivillig pension. Det framkommer i en undersökning som AMF gjort i samarbete med Demoskop.

Vi blir äldre och behöver arbeta längre för att få samma pensionsnivåer som tidigare generationer. Trots detta har var tionde fått en direkt eller indirekt uppmaning att gå i pension. Uppmaningen kommer främst från arbetsgivare (64 procent), följt av kollegor (15 procent) och av myndighetsföreträdare (13 procent).

– Att signalera att tidig pensionering är en möjlighet är ofta problematiskt, eftersom ett förkortat arbetsliv ger lägre pension. Att myndigheter gör det är extra allvarligt. Om man drabbas av sjukdom eller arbetslöshet och inte får ersättning från socialförsäkring, a-kassa eller inkomstförsäkring kan pension framstå som en sista utväg. Det kan vara svårt att säga nej till lockropen om pensionering om man riskerar att stå utan försörjning, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

När AMF frågade personer som var 55 år och äldre vid vilken ålder som de tror att det blir svårare att få ett nytt jobb på grund av hur gammal man är blev det genomsnittliga svaret 54,3 år. Från 53,8 år anser de svarande också att man kan betecknas som ”äldre” på arbetsmarknaden. Sju procent anser att det blir svårare att få ett nytt jobb redan mellan 40-45 år, och en av tio tycker att man anses som äldre på arbetsmarknaden vid 40-45 år. De som upplever att fördomar mot äldre är mycket vanliga anger en betydligt lägre snittålder (52,3 år) jämfört med de som anser fördomar vara mycket ovanliga (61,7 år).

– I samma stund som man bedöms som äldre på arbetsmarknaden blir det också svårare att få ett nytt jobb. När politikerna gör verklighet av förslaget om höjd åldersgräns för uttag av allmän pension så borde det främja attityderna till äldre i arbetslivet, säger Dan Adolphson.

Så många som åtta av tio seniorer menar att det är vanligt med fördomar mot äldre på arbetsmarknaden. Tre av tio tror att fördomar är mycket vanliga och varannan tror att de är ganska vanliga. AMFs undersökning visar också att ungefär varannan senior tror att fördomarna mot äldre påverkar tidpunkten för när man går i pension. Idén om att äldre arbetskraft presterar sämre och är mindre lönsamma än yngre är allmänt spridd bland den yrkesverksamma befolkningen. Att äldre tar arbeten från yngre samt att äldre bör lämna plats åt yngre på arbetsmarknaden är fortfarande vanligt förekommande missuppfattningar. Ekonomisk forskning visar att det saknas stöd för sådana åsikter.*

– På senare år har det blivit populärt att ta ut en liten del av pensionen samtidigt som man jobbar. Det är positivt att gränsen mellan arbetsliv och pension håller på att suddas ut men vi behöver också flytta fram förväntningarna på när man ska runda av yrkeslivet. För de flesta blir pensionen högre om man väntar med att ta ut den, menar Dan Adolphson.

Undersökningen genomfördes 25 september – 7 oktober 2016 i SeniorPanelen via Demoskop (telefonrekryterad panel baserad på ett slumpmässigt urval). Knappt 4 000 personer i allmänheten 55 år och äldre svarade och deltagarfrekvensen var 56 procent. Undersökningen och pressbilder finns bifogat och kan laddas ned från AMFs medierum.


*AMF Pensionsrapport 2015, s. 4.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se