Feb 14 2017

AMFs totalavkastning januari-december 2016 – Stärkt avkastning och sänkta avgifter

Bilder

Johan SidenmarkMarcus Blomberg

AMF rapporterar en totalavkastning på 7,3 (5,3) procent för perioden januari-december 2016. Tack vare långvarigt hög avkastning har AMF under året kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder med Avtalspension SAF-LO. Även efter garantiförstärkningen har AMF högsta solvens bland jämförbara bolag, 190 (211) procent, vilket ger gott handlingsutrymme i kapitalförvaltningen. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent, och 6,4 procent för de senaste tio åren.

Efter en försiktig inledning på 2016 stärktes utvecklingen successivt, trots politisk turbulens och fortsatt ekonomisk osäkerhet, och AMF kunde leverera en god avkastning till sina fyra miljoner sparare. Under 2016 har AMF även sänkt avgifterna med 300 miljoner kronor i samband med att ett omfattande förbättrings- och förenklingsarbete genomförts.

– Jag är nöjd med att vi kan leverera en avkastning på 7,3 procent till våra sparare. Våra investeringar i fastigheter och infrastruktur gav en fortsatt mycket god avkastning under 2016, samtidigt som avkastningen på aktier också var riktigt bra. Med det sagt finns det fortsatt anledning att betona att vi av allt att döma rör oss mot en mer lågavkastande miljö. Även om vi på AMF, med avstamp i vår långsiktiga placeringshorisont och vår starka finansiella ställning målmedvetet arbetar för att dämpa den förväntade nedgången, är det inte rimligt att förvänta sig att de senaste årens avkastningsnivåer kommer att hålla i sig över tid, säger Marcus Blomberg, tillförordnad kapitalförvaltningschef AMF.

Förnyat förtroende som ickeval och sänkta avgifter
Vid slutet av året meddelade LO och Svenskt Näringsliv att AMF får förnyat förtroende att fungera som ickeval för privatanställda arbetare. Det innebär att den som inte aktivt vill välja förvaltare av den egna tjänstepensionen får sitt sparande placerat i en traditionell försäkring hos AMF, med en aktiv förvaltning och med en garanti i botten.

Under 2016 har AMF sjösatt ett omfattande förenklingsprojekt som berör runt 2,9 miljoner kunder inom Avtalspension SAF-LO. Genom att flytta drygt fem miljoner försäkringar från ett äldre stordatorsystem till en modern IT-miljö har enhetliga villkor införts för samtliga produktgenerationer. Inom avtalsområdet har avgifterna sänkts med 300 miljoner kronor, flytträtt har införts på kapital som det tidigare inte var möjligt att flytta och en takavgift på 300 kronor per kund och år har införts.

– Vi lämnar ett händelserikt och för AMF mycket positivt år bakom oss. Vi har levererat hög avkastning till våra fyra miljoner sparare, fått förnyat förtroende att fungera som ickeval för privatanställda arbetare, förenklat för nästan tre miljoner kunder genom att införa enhetliga villkor för deras försäkringar, och halverat avgiften för den genomsnittlige kärnkunden. Att skapa bra och uthålliga pensioner med god avkastning är kärnan i vårt hållbarhetsarbete. Vi vill att våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi förvaltar deras pensioner på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om de gör ett aktivt val eller inte, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Hög solvens trots miljardförstärkta garantier
Under året har AMF avsatt drygt 20 miljarder kronor till stärkta garantier för en grupp kunder som sparat under lång tid hos AMF och under åren byggt upp ett stort överskott. Solvensen –

förmågan att infria de löften som ställts ut till kunderna – är dock fortfarande den högsta bland jämförbara bolag. En hög solvens underlättar möjligheten att investera i samhällstillgångar som infrastruktur och fastigheter, något som AMF har gjort allt mer de senaste åren för att förbättra riskspridningen och möta lågränteläget.

Fortsatt höga premieinkomster
Under kvartalet uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,12 (0,12) procent. Premieinkomsten uppgick till 16,0 (16,2) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 3,1 (3,1) miljarder kronorSolvensgraden sjönk till 190 (211) procent till följd av sjunkande marknadsräntor, samt att 20,3 miljarder kronor avsatts till att höja garantierna för AMFs kunder inom Avtalsområde SAF-LO.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 120,0 (110,5) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 563 (527) miljarder kronor.

Samtliga siffror är preliminära fram till styrelsebeslut den 9 mars varefter fullständig årsredovisning publiceras.

Nyckeltal Jan-dec 2016 Jan-dec 2015
Totalavkastning (%) 7,3 5,3
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 8,5 7,5
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 6,4 6,7
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) 0,12 0,12
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) 0,03 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)* 16 007 16 243
Dec 2016 Dec 2015
Solvensgrad (%)** 190 211
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 442 039 416 306
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 119 986 110 527
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 562 848 527 386
* Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 3,1 (3,1) miljarder kronor.
** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se