Rapporter & fakta

Här publicerar vi löpande rapporter och undersökningar och i olika frågor som rör pension. Välj mellan kategorierna finansiell information, pensionssystemet, undersökningar eller pressmappar. För äldre årsredovisningar och delårsrapporter klicka här.

Finansiella rapporter

Se alla

AMF rapporterar en totalavkastning på 2,5 (-0,7) procent vid utgången av det första kvartalet 2017, och en solvensgrad på 193 (199) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen mätt på rullande 12 månader har varit 8,5 (7,3) procent under de senaste fem åren, och 6,4 (6,2) procent de senaste tio åren.

Under 2016 genomförde AMF en omfattande villkorsomläggning, sänkte avgifterna och fick förnyat förtroende att fungera som ickeval för privatanställda arbetare. Förvaltningskostnaden för traditionell försäkring på 0,12 (0,12) procent var fortsatt bland de lägsta i branschen, och som tidigare redovisats uppgick totalavkastningen till 7,3 (5,3) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent, för de senaste tio åren 6,4 procent.

AMF rapporterar en totalavkastning på 7,3 (5,3) procent för perioden januari-december 2016. Tack vare långvarigt hög avkastning har AMF under året kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder med Avtalspension SAF-LO. Även efter garantiförstärkningen har AMF högsta solvens bland jämförbara bolag, 190 (211) procent, vilket ger gott handlingsutrymme i kapitalförvaltningen. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent, och 6,4 procent för de senaste tio åren.

Undersökningar

Se alla

Tjänstepensionen är en viktig fråga som ofta glöms bort när man förhandlar i samband med ett nytt jobb. Bara 18 procent av de som bytt jobb de senaste tre åren lyfte frågan om tjänstepension och hela 43 procent uppger att de inte vet om de gjorde det. Det visar en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av AMF.

Över 60 procent av de som är gifta eller sambo anser att tjänstepensionen bör delas eller att det ska finnas möjlighet att dela den vid skilsmässa. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av AMF. Idag tar var och en med sig sin tjänstepension vid skilsmässa. 

Konsumtionsmönstren i yngre och äldre hushåll är fortsatt mycket lika varandra. Det visar uppföljningen av AMFs pensionärs-konsumentprisindex som är baserad på specialbeställd statistik från SCB. Orsakerna till att skillnaderna i konsumtion numera är marginella är att pensionärerna har fått betydligt högre inkomster och bättre hälsa.

Om pensionssystemet

Se alla

I AMF:s ägarstyrningsrapport 2015 redovisar vi det arbete som AMF och AMF Fonder genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen. AMF förvaltar cirka 550 miljarder kronor åt cirka 4 miljoner sparare. En stor del av kapitalet är placerat i aktier. Därmed är vi den femte största ägaren på Stockholmsbörsen. Det innebär ett stort ansvar men också möjligheter att påverka.

Större flexibilitet behövs i slutet av arbetslivet för att fler ska arbeta högre upp i åldrarna. Samhällets och arbetsgivarnas attityder till äldre arbetskraft påverkar människors vilja att arbeta längre och det saknas strategier för att behålla och rekrytera äldre arbetskraft. Det visar årets pensionsrapport från AMF.

I AMFs ägarstyrningsrapport 2014 redovisas det arbete AMF och AMF Fonder genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen 2014. AMF förvaltar cirka 470 miljarder kronor åt nära 4 miljoner sparare. En stor del av kapitalet är placerat i aktier. Därför är vi en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Om ägarmakt ofta innebär möjligheter att […]