Finansiella rapporter

AMF rapporterar en totalavkastning på 2,5 (-0,7) procent vid utgången av det första kvartalet 2017, och en solvensgrad på 193 (199) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen mätt på rullande 12 månader har varit 8,5 (7,3) procent under de senaste fem åren, och 6,4 (6,2) procent de senaste tio åren.

Under 2016 genomförde AMF en omfattande villkorsomläggning, sänkte avgifterna och fick förnyat förtroende att fungera som ickeval för privatanställda arbetare. Förvaltningskostnaden för traditionell försäkring på 0,12 (0,12) procent var fortsatt bland de lägsta i branschen, och som tidigare redovisats uppgick totalavkastningen till 7,3 (5,3) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent, för de senaste tio åren 6,4 procent.

AMF rapporterar en totalavkastning på 7,3 (5,3) procent för perioden januari-december 2016. Tack vare långvarigt hög avkastning har AMF under året kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder med Avtalspension SAF-LO. Även efter garantiförstärkningen har AMF högsta solvens bland jämförbara bolag, 190 (211) procent, vilket ger gott handlingsutrymme i kapitalförvaltningen. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent, och 6,4 procent för de senaste tio åren.

AMF rapporterar en totalavkastning på 4,5 (2,6) procent vid utgången av det tredje kvartalet 2016. Tack vare en långvarig stabil utveckling har AMF under året kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder inom avtalsområdet SAF-LO som under sparandetiden byggt upp ett stort överskott. Trots detta har AMF en fortsatt stark solvens – den högsta bland jämförbara bolag – på 179 (204) procent, att jämföra med 211 vid årsskiftet. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,7 (7,3) procent, respektive 6,6 (6,7) procent de senaste tio åren, mätt på rullande 12 månader.

AMF rapporterar en totalavkastning på 1,1 (4,1) procent för perioden januari-juni 2016. AMF har under halvåret ökat investeringarna i fastigheter och infrastruktur till 68 (44) miljarder kronor för att lägga grunden för en stabil avkastning i rådande lågränteläge. Tack vare långvarigt hög avkastning har AMF under perioden kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder inom avtalsområdet SAF-LO. Trots tilldelningen har AMF branschens högsta solvens på 178 (215) procent, vilket ger fortsatt gott handlingsutrymme i kapitalförvaltningen. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring sjönk under perioden till 12 (13) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen mätt på rullande 12 månader har under de senaste fem åren varit 7,4 procent, respektive 6,7 procent under de senaste tio åren.

AMFs förvaltningskostnad inom traditionell försäkring sjönk till 12 öre per förvaltade 100 kronor, vilket är bland de lägsta på marknaden. AMF har vidare fortsatt att utveckla arbetet med hållbarhet, bland annat inom kapitalförvaltningen som infört positiv screening och börjat mäta koldioxidavtrycket. Som tidigare publicerats uppgick totalavkastningen till 5,3 procent under 2015. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,5 procent och för de senaste tio åren 6,7 procent.

För perioden januari-december 2015 rapporterar AMF en totalavkastning på 5,3 (12,7) procent och en solvensgrad vid årsskiftet på 211 (204) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,5 procent och för de senaste tio åren 6,7 procent.

För perioden januari-september 2015 rapporterar AMF en totalavkastning på 2,6 (8,0) procent och en solvensgrad på 204 (207) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,3 procent och för de senaste tio åren 6,7 procent, mätt på rullande 12 månader.

För perioden januari-september 2014 rapporterar AMF en totalavkastning på 8,0 (5,9) procent och en solvensgrad på 207 (221) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,8 procent och för de senaste tio åren 7,7 procent, mätt på rullande 12 månader.

AMFs totalavkastning uppgick till 5,6 (3,3) procent och solvensgraden till 210 (212) procent under första halvåret 2014. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent och för de senaste tio åren 7,5 procent, mätt på rullande 12 månader.